1.   پایش و اندازه گیری آلودگی هوا و صدا

2.   مدل سازی آلودگی هوا و صدا

3.   مطالعات انتشار آلودگی هوا و صدا

4.   تاثیرات آلودگی هوا و صدا بر سلامت انسان

5.   آلودگی هوا و صدا در محیط های بسته

6.   اثرات آلودگی هوا و صدا بر جامعه و اقتصاد

7.   روش های کنترل آلودگی هوا و صدا

8.   آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی

9.   قوانین و استانداردهای آلودگی هوا و صدا

10. آلودگی هوا و صدا در اسناد بالادستی

11. مدیریت شهری و آلودگی هوا و صدا

12. بحران های آلودگی هوا و پیامدهای آن

13. روش های تعیین منابع آلودگی هوا و صدا

14. روش های تست آکوستیکی مواد