نمایشگاه آلودگی هوا و صدا نقشه / کروکی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
غرفه شماره 1 غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال نقشه / کروکی بانک پاسارگاد
غرفه شماره 2 غرفه درجه A 12 9,600,000 ریال نقشه / کروکی بانک پاسارگاد
غرفه شماره 3 غرفه درجه A 12 9,600,000 ریال نقشه / کروکی
غرفه شماره 4 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه / کروکی شرکت پارایه
غرفه شماره 5 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه / کروکی شرکت آسان تهویه
غرفه شماره 6 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه / کروکی
غرفه شماره 7 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه / کروکی تجهیز آزما پاکان (تاپکو)
غرفه شماره 8 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه / کروکی ماهنامه تهویه و تاسیسات
غرفه شماره 9 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه / کروکی تدبیر سنجش توانا(تست)
غرفه شماره 10 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه / کروکی شرکت زیست اندیش پیشگام
غرفه شماره 11 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه / کروکی گروه صنعتی شاهرخی
غرفه شماره 12 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه / کروکی گروه صنعتی شاهرخی
غرفه شماره 13 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه / کروکی
غرفه شماره 14 غرفه درجه A 12 9,600,000 ریال نقشه / کروکی
غرفه شماره 15 غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال نقشه / کروکی شرکت کنترل کیفیت هوا
غرفه شماره 16 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه / کروکی شرکت کنترل کیفیت هوا
غرفه شماره 17 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه / کروکی پارس دانش سپاهان
غرفه شماره 18 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه / کروکی
غرفه شماره 23 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه / کروکی گروه کارخانجات ساران
غرفه شماره 24 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه / کروکی دفتر تحقیقات کاربردی بهداری ناجا
غرفه شماره 25 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه / کروکی شرکت کنترل کیفیت هوا
غرفه شماره 26 غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال نقشه / کروکی شرکت کنترل کیفیت هوا
غرفه شماره 27 غرفه درجه A 27 27,000,000 ریال نقشه / کروکی شرکت کنترل ترافیک تهران
غرفه شماره 29 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه / کروکی مهندسین مشاور بهین میتراک
غرفه شماره 30 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه / کروکی
غرفه شماره 35 غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال نقشه / کروکی
غرفه شماره 36 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه / کروکی