حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده معنوی
انجمن مهندسان مکانیک ایران
انجمن احتراق ایران
حمایت کننده الماس
دفتر تحقیقات کاربردی بهداری کل ناجا
حمایت کننده معنوی
پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری