1. پایان نامه های برتر
تقدیر و تشکر از پایان نامه های ارسالی در کمیته علمی همایش
2. برنامه زمان بندی همایش
برنامه زمان بندی همایش
3. راهنمای پذیرفته شدگان مقالات
نویسندگان محترم بدینوسیله نحوه نگارش و ارسال مقاله اعلام می گردد.
4. تمدید مهلت ارسال اصل مقالات تا 15 مهرماه 1391
5. نحوه نگارش متن کامل مقاله
فرمت متن کامل مقاله به صورت فرمت چکیده می باشد.
6. تمدید زمان ارسال خلاصه مقالات دو صفحه ای
7. فایل دانلود نمونه "چکیده گسترده" (چکیده دوصفحه ای)
فایل دانلود نمونه "چکیده گسترده" (چکیده دوصفحه ای) در قسمت "راهنمای نگارش و ارسال مقاله" قرار داده شد.
8. توجه!!
چکیده مقالات باید به صورت گسترده (دوصفحه ای) باشند.
9. جایزه پایان نامه برتر
اعطای جایزه پایان نامه برتر در زمینه کاهش و کنترل آلودگی هوا و صدا در نخستین همایش ملی "مدیریت آلودگی هوا و صدا"
10. جایزه طرح و پروژه های صنعتی برتر
اعطای جایزه طرح صنعتی و پروژه های برتر در زمینه کاهش و کنترل آلودگی هوا و صدا در نخستین همایش "مدیریت آلودگی هوا و صدا"