توجه!!
1391-02-07
توجه!!

طبق مصوبه کمیته علمی همایش ، کلیه چکیده مقالات باید به صورت چکیده گسترده (چکیده دوصفحه ای) باشد.

داوری مقالات، بر اساس چکیده های دوصفحه ای ارسالی صورت میگیرد.

فرم آماده با فرمت مشخص برای چکیده گسترده به زودی در قسمت "دسترسی سریع" برای دانلود گذاشته میشود.