فایل دانلود نمونه "چکیده گسترده" (چکیده دوصفحه ای)
16 اردیبهشت 1391
فایل دانلود نمونه "چکیده گسترده" (چکیده دوصفحه ای)

فایل دانلود نمونه "چکیده گسترده" (چکیده دوصفحه ای) ، در قسمت "راهنمای نگارش و ارسال مقاله" و قسمت "اخبار و اعلانات" قرار داده شد.

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که داوری بر اساس چکیده های ارسالی بوده و کلیه های چکیده ها میبایست مطلبق فرمت اعلام شده تهیه شده باشند.

 

فایل دانلود نمونه 'چکیده گسترده' (دوصفحه ای)

2Page Abstract Download File