تمدید زمان ارسال خلاصه مقالات دو صفحه ای
1391-04-01
تمدید زمان ارسال خلاصه مقالات دو صفحه ای

دبیرخانه همایش بدینوسیله از استقبال شایسته اساتید و دانشجویانی که تا تاریخ 31 خردادماه 1391 جهت ارسال چکیده مقالات دو صفحه ای اقدام نمودند، قدردانی می نماید.

همچنین بر اساس درخواست های واصله و با توجه به همزمانی تاریخ پایان ارسال چکیده مقالات (31 خردادماه) با زمان امتحانات پایان ترم، کمیته علمی همایش مهلت ارسال خلاصه مقاله دو صفحه ای را تا تاریخ 31 تیرماه 1391 تمدید نمود. این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.