پایان نامه های برتر
03 دی 1391

بدینوسیله ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی که با ارسال پایان نامه های خود به دبیرخانه همایش، در بخش پایان نامه های برتر شرکت کرده بودند، به اطلاع میرساند پس بررسیهای صورت گرفته در کمیته علمی همایش، در این دوره هیچکدام از پایان نامه های ارسالی واجد شرایط شناخته نگشت و حد نصابهای مربوطه را اخذ نکرده است.