نمایشگاه آلودگی هوا و صدا نقشه
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت
 غرفه شماره 1 غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 2 غرفه درجه A 12 9,600,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 12 9,600,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 4 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 5 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه
غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 7 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 8 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 9 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 10 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 11 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 12 غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه
غرفه درجه B 12 8,400,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 12 9,600,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 15 غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 16 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 17 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 23 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 24 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 25 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 26 غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 27 غرفه درجه A 27 27,000,000 ریال نقشه
 غرفه شماره 29 غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 12 10,800,000 ریال نقشه
مشخصات متقاضی
نام پیشنهادی را وارد کنید.