برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

27 آذر 1391
14:00-17:00

3,000,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 30
Dr.Meinolf Drüeke

26 آذر 1391
14:00-17:00

2,000,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 30
دکتر یوسف رشیدی

27 آذر 1391
14:00-17:00

2,000,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 30
دکتر حسین مهرآوران
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.